شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانآزمون
257مديريت استعدادبهبود مديريت20 ساعت1396/11/301396/11/3008:0020:00شروع آزمون